Ansvarsprövningsbanken

En webbplats från Sveriges Kommuner och Regioner

Banken visar de ansvarsprövningar där revisorerna och/eller fullmäktige i kommuner regioner riktat anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet. För varje fall redovisas revisionsberättelse, beslutsprotokoll från fullmäktige och andra relevanta underlag.